naar het menu NZVT Voedingssupplementen

Voorwaarden en bepalingen


Functie NZVT-database

De database van het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) is onderdeel van de Digitale Dopingwaaier en de algemene website van de Dopingautoriteit: www.dopingautoriteit.nl. De Dopingautoriteit beoogt met de NZVT-database de toegang van het publiek tot informatie over voedingssupplementen te verbeteren. De inhoud van het in de NZVT-database gepubliceerde overzicht van geteste product-batch combinaties is niet afkomstig van de Dopingautoriteit. Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. De informatie is niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. De product-batch combinaties worden gecontroleerd op meerdere dopinggeduide stoffen, die ten tijde van de controle verboden zijn volgens de op dat moment geldende WADA-dopinglijst. De informatie die voortkomt uit het NZVT is geen advies van de Dopingautoriteit. Voor specifieke adviezen dien je steeds de daarvoor geëigende deskundige(n) te raadplegen.

De Dopingautoriteit kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van eventueel in de NZVT–database vermelde, dan wel daaraan gelinkte, sites van derden. De NZVT-database biedt toegang tot telefoonnummers en/of andere gegevens van leveranciers dan wel producenten van voedingssupplementen. De aanwezigheid van deze informatie impliceert geen uitspraak aangaande de juistheid van informatie omtrent, dan wel afkomstig van deze leveranciers/producenten. Wanneer je gebruik maakt van de aangeboden informatie, producten of diensten verstrekt door derden, dan doe je dit voor eigen rekening en risico.

Van toepassing zijnde bepalingen

Bij het opzetten van het NZVT heeft de Dopingautoriteit met branche-organisatie NPN en NOC*NSF een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Op het gebruik van de NZVT-database en de daarop genoemde product-batch combinaties, zijn de bepalingen van toepassing die deel uitmaken van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Dopingautoriteit, de NPN en NOC*NSF. Daarin is onder meer het volgende bepaald:

  • 'NPN is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie, uitvoering en onderhoud van het Zekerheidssysteem' (d.w.z. het NZVT);
  • 'De Dopingautoriteit is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden en uitvoeren van het Informatie- en Communicatiesysteem middels hun website www.dopingautoriteit.nl. en
  • 'Partijen vrijwaren elkaar tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de schade die het gevolg is van de uitvoering van die onderdelen van het NZVT waarvoor de betreffende partij conform deze overeenkomst geen verantwoording draagt, tenzij deze aanspraken een direct gevolg zijn van een toerekenbaar handelen en/of nalaten van die partij.'

Uitsluiting van aansprakelijkheid

  • De Dopingautoriteit is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de binnen de NZVT-database beschikbare informatie, dan wel eventuele transacties die daaruit volgen tussen aanbieder en aanvrager, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
  • De Dopingautoriteit sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die binnen de NZVT-database is geplaatst, behoudens de aanwezigheid van opzet of grove schuld. In gelijke zin aanvaardt de Dopingautoriteit geen aansprakelijkheid voor type- en zetfouten.
  • De Dopingautoriteit heeft geen zeggenschap over of invloed op de inhoud van de informatie, die rechtstreeks afkomstig is van NPN en zonder enige aanpassing of bewerking in de NZVT-database wordt geplaatst.
  • De Dopingautoriteit verwerpt bepaalde impliciete en uitdrukkelijke garanties. Ondanks het feit dat middels het NZVT gestreefd wordt naar het bieden van de grootst mogelijke zekerheid en de informatie afkomstig is van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan niet worden gewaarborgd dat een binnen deze NZVT-database vermelde product-batch combinatie terecht is goedgekeurd en dat gebruik van een daarvan deel uitmakend voedingssupplement niet zou kunnen leiden tot een positieve dopingcontrole-uitslag.

Beschikbaarheid

  • De Dopingautoriteit streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie binnen deze NZVT-database kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd, welke niet foutloos zijn.
  • De Dopingautoriteit kan niet garanderen dat de dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed.
  • De Dopingautoriteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de server.